Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap är ett chefsutvecklingsinstrument framarbetat av Försvarshögskolans ILM-enhet och är bl a den modell som nu implementeras i Försvarsmakten. (Försvaret har länge legat på framkant inom ledarutvecklingen, bl a var det här som den mycket populära UGL-utbildningen togs fram). Konceptet baseras helt på vetenskaplig grund och tar sin ansats i en modell som representerar och belyser vikten av ledarskapets fulla skala.

Forskningen bakom Utvecklande ledarskap tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Vad är utmärkande för framgångsrika och effektiva chefer? Man har funnit att framgångsrika chefer har högre frekvens av en viss ledarstil - Utvecklande ledarskap. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och ställer stora krav på moral och etik samt agerar utifrån en värdegrund. Dessutom kännetecknas ett utvecklande ledarskap av en förmåga att skapa inspiration och motivation, en förmåga att skapa uppmuntran till delaktighet och kreativitet samt genom personlig omtanke ett engagemang i personalen.

Modellen belyser olika ledarstilar i ledarskapets fulla skala. Som ledare kan du använda dig av olika ledarstilar beroende på situation och förutsättningar. Det forskningen visar är att det Utvecklande ledarskapet generellt är det mest effektiva.

Vad är det som gör att jag anammar den ledarstil som jag gör? För att nå svaret på den frågan krävs en djupare insikt i dig själv som person. Vem du är, vilka värderingar som är viktiga för dig mm. Det är när du når denna insikt i dig själv som du förstår varför du handlar och agerar som du gör och varför du som ledare anammar den ledarstil du gör. I stressade och utmanande situationer är det lätt att falla tillbaka till ett kontrollbaserat ledarskap om det inte är så att du är kvar i full tillit till dig själv, dina medarbetare och den utmaning du står inför. Genom att du vet hur du fungerar som person och ledare, genom att vara inifrånstyrd och i full tillit till dig själv vet du också hur att hantera krävande situationer. Mmed kraft kan du påverka din omgivning. Du är i kontakt med dig själv, med flöden och frigjord kreativitet...

I vårt utbildnings och handledarprogram genomförs för varje deltagare en ledarbedömning där du på den egna arbetsplatsen bedöms i din ledarstil i en 360 graders inventering. Med detta menas att ledarskapet utvärderas av såväl överordnad, sidoordnad, underordnad och du själv. Resultatet sammanställs där du sedan kan se vart du har tonvikten i ditt ledarskap. Resultatet utgör sedan grunden för respektive deltagares fortsatta arbete i utbildningen och som underlag för den fortsatta utvecklingsplanen. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar och anpassas till förutsättningar och mål du har i din verksamhet.

Utvecklande ledarskap
Ledarbedömning