Ledarbedömning

ULL, Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning, är ett koncept där du på den egna arbetsplatsen bedöms i din ledarstil i en 360 graders inventering. Med detta menas att ledarskapet utvärderas av såväl överordnad, sidoordnad, underordnad och du själv. Resultatet sammanställs där du sedan kan se vart du har tonvikten i ditt ledarskap. Resultatet utgör sedan grunden för respektive deltagares fortsatta arbete i utbildningen och som underlag för den fortsatta utvecklingsplanen.

Det bygger på ett frågeformulär som mäter ett helt spektrum av ledarstilar utifrån ditt förhållningssätt mot andra. Du kan använda resultat för att identifiera både dina styrkor och svagheter i ditt ledarskap. Du bedöms i ditt ledarskap på en skala mellan värden 1 till 9. Resultatet presenteras i såväl tabell som diagramform, fördelat per fråga och i klustrad form. I resultatet kan du jämföra värden samt också skillnader i hur du uppfattar ditt eget ledarskap i förhållande till din omgivning.

Ett mycket bra och effektivt instrument som inte är ett cementerat facit över hur du är som chef och ledare, utan egentligen bara en början på din fortsatta utvecklande resa som chef och ledare. Det är utifrån detta resultat som du, dina utbildningskollegor och handledare kan ställa de rätta frågorna. I vilka situationer du visar just ett visst typ av ledarkap, varför du anammar den ledarstil du gör, vilka de bakomliggande faktorerna är, vilken ledarstil som bör vara framgångsrik i den verksamhet du är i, kopplingen idealbild, självbild och spegelbild, mm mm...

Det är i processarbetet med resultatet och i frågorna som du hittar vägen till din utveckling som chef och ledare. En individuell handlingsplan arbetas fram. Den är din ledstång för din fortsatta utveckling och vi är som handledare med och följer din utveckling även efter genomförd utbildning. I uppföljning processar vi förutsättningarna igen. Tittar på hur du har utvecklats i förhållande till de mål du satte i din handlingsplan.

 

Utvecklande ledarskap
Ledarbedömning