Undersökningar, analyser och processarbete

Strategisk HR- och verksamhetsutveckling.

I samarbete med Wise Group och Humatek International AB genomför vi undersökningar och analyser som tar tempen på nuläget i er organisation.

Det är ett webbaserat och interaktivt undersökningsinstrument för såväl chefer, ledare som medarbetare i organisationen. Undersökningarna genererar kvalificerade resultatanalyser, handlingsprogram och förslag till uppföljning. Vi agerar både som projektledare i samordning av genomförandet av undersökningen såväl som processledare i bearbetning av resultatet, utveckling av handlingsplaner samt i genomförande av de aktiviteter som beslutas.

Exempel på en normal arbetsgång:
> Planerar och genomför en undersökning
> Redovisar resultatet för ledning, chefer och övriga medarbetare
> Etablerar samförstånd om ett gemensamt nuläge
> Formulerar och fastställer handlingsplaner
> Genomför aktiviteter
> Följer upp

Ingår som instrument och metod i våra uppdrag inom område Förändringlsedning.

Läs mer >... om undersökningsinstrumentet från Wise/Humatek International

Kontakta via mail eller telefon med ditt intresse - så bokar vi tid för ett möte där vi går igenom vilka värden en analys kan innebära för dig och ditt företag, vi kör en demo av instrumentet och genomgång av arbetsprocessen.

Variabler som vi fångar upp:
> Motiverande arbetsuppgifter
> Självförtroende
> Utvecklingsmöjligheter
> Motiverande ledarskap
> Strukturerat ledarskap
> Praktiskt ledarskap
> Förtroende för organisationen
> Vilja till förändring
> Kollegialt stöd
> Kamratskap
> Aktivitetsnivå
> Engagemang
Samt fokus på hälsorisker:
> Otrygghet
> Nedstämdhet
> Kroniskt spänd
> Upplevd stress
> Arbetsnarkomani