SDI® står för Strength Deployment Inventory och är ett verktyg för att kartlägga människors drivkrafter – de krafter som i mångt och mycket styr vårt beteende och bygger på hur individen tolkar och sen reagerar på andra utifrån egna behov. Dessa tolkningar är ofta orsak till motsättningar och konflikter i grupper.

SDI® är inget test för att leta fel eller beteendemönster och det är heller inget urvalsinstrument. Det är ett frågeformulär som hjälper dig att kartlägga dina egna styrkor och behov och om vilka motiv som styr dig under två olika betingelser; när allting känns bra och när du befinner dig i konflikt eller under press. Informationen används till att föra reflekterande samtal för att öka individen kunskap om hur människor påverkar varandra i grupp.

SDI® identifierar även individernas personliga styrkor och de beteenden som andra kan uppfatta som besvärande eller jobbiga.

SDI® är ett enkelt verktyg för att överbygga motsättningar och konflikter i arbetsgrupper.

Som individ kan du bättre förstå:
• Varför Du gör som Du gör
• Styrkor Du bidrar med i organisationen
• Vilket sätt Du föredrar att hantera konflikter på
• Vad andra i gruppen kan reagera på i ditt beteende

Organisationen kan vinna:
• Insikter om gruppens styrka och utvecklingsbehov
• Arbetsgruppens behov av ledning och styrning
• Insikter om eventuellt blinda sidor
• Insikter om konfliktområden i gruppen
• Bättre effektivitet!

SDI® används i större och mindre arbetsgrupper, ledningsgrupper och till individer. Kartläggningen leds av Urban lambertson, certifierad SDI®-handledare.

Kontakta via mail eller telefon